Một vài hình ảnh CBCNV Công ty tại Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Handico6
Hình ảnh CBCNV Handico6 tại Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Công ty ngày 12/11/2011