Bộ Xây dựng đã có Quyết định 295/QĐ-BXD về việc công bố Tập Suất vốn đầu tư xây dựng công trình năm 2010

Quyết định 295/QĐ-BXD ngày 22/3/2011 của Bộ Xây dựng về việc công bố Tập Suất vốn đầu tư xây dựng công trình năm 2010.

 Bấm vào đây để  Download