THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN NỐT TIỀN CỔ TỨC NĂM 2010

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà số 6 Hà Nội xin thông báo về việc nhận nốt tiền cổ tức năm 2010

    Thực hiện theo Quyết nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2010 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà số 6 Hà Nội mức chia cổ tức năm 2010 là 30%. Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà số 6 Hà Nội đã tạm ứng tiền cổ tức  2 đợt cho cổ đông với mức tạm ứng là 22%, nay Công ty xin thông báo đến Quý cổ đông về việc thanh toán nốt tiền cổ tức năm 2010 như sau ( Chốt danh sách được hưởng quyền đến ngày 31/12/2010 ) :

   1. Số cổ phần phổ thông của Ông ( Bà ) tại Công ty là : ....................................................... cổ phần

       Tiền cổ tức còn được hưởng năm 2010 là 8% tương ứng : .............................................. đồng

   2. Thuế thu nhập đầu tư vốn ( 2 = 1 x 5% ) :  ........................... đồng x 5% = .................... đồng

   3. Số tiền còn được nhận  là ( 3 = 1 - 2 ) :  ......................................................................... đồng

        ( Bằng chữ : ................................................................................................................. )

   4. Thời gian nhận nốt tiền cổ tức năm 2010 : Từ ngày 16 đến ngày 18/05/2011.

   5. Địa điểm nhận tiền :   Phòng Tài chính Kế toán  - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà số 6 Hà Nội - Tầng 1 nhà N3B Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính - Quận Thanh Xuân - Hà Nội.

   Sau khi nhận được thông báo này, nếu Ông ( Bà ) có thắc mắc gì về giá trị cổ phần xin liên hệ với Bà Nguyễn Thị Thu Hiên theo Số điện thoại 0913.224195 - Trước ngày 14/05/2011.

   Đề nghị Ông ( Bà ) trực tiếp đến nhận tiền cổ tức, khi nhận tiền có xuất trình CMTND. Trường hợp ủy quyền cho người khác nhận thay phải có Giấy ủy quyền được công chứng xác nhận.