Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2011

Ngày 27-04-2012 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà số 6 Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2011.


Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2011 là đại hội lần thứ hai của nhiệm kỳ 2010-2015. Tham dự Đại hội có 50 cổ đông là cổ đông của Công ty và được ủy quyền đại diện cho 6.754.671 cổ phần chiếm 96% cổ phần có quyền biểu quyết. Tại Đại hội, các cổ đông đã nghe : 

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.

2. Báo cáo một số chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2011.

3. Báo cáo công tác của Ban kiểm soát năm 2011.

Đại hội đã thảo luận và tiếp thu các ý kiến đóng góp của các cổ đông của Công ty về kế hoạch phát triển Công ty trong những năm tiếp theo. 100% các cổ đông có mặt tại Đại hội đã nhất trí với các báo cáo trên. Đại hội cũng thông qua mức chia cổ tức năm 2011 là 30%.

Năm 2012 được xác định là năm khó khăn đối với ngành xây dựng. Tuy nhiên Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc Công ty đã có những kế hoạch, định hướng để duy trì và thúc đẩy sự phát triển của Công ty. Mục tiêu sản xuất kinh doanh  năm 2012  là 832 tỷ đồng, tổng doanh thu là 766 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế là 90 tỷ đồng. Mức chia cổ tức năm 2012 từ 25% đến 30%. Thu nhập bình quân theo đầu người năm 2012 là 8.400.000 đ/tháng.

Các cổ đông của Công ty rất phấn khởi về những thành quả mà Công ty đạt được trong năm qua. Đứng trước những khó khăn trong thời gian tới các cổ đông tin tưởng vào sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc Công ty sẽ đạt được và đạt thắng lợi các mục tiêu đặt ra. Từng bước đưa công ty phát triển ngày càng  " Tăng trưởng ổn định- phát triển vững chắc ".- Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 : Bấm vào Download để tải về máy

- Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2011 :                  Bấm vào Download để tải về máy

 

( Sau đây là một số hình ảnh của Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2011 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà số 6 Hà Nội )
               ( Hội đồng quản trị Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2011 )


( Ông Bùi Triều Dương - Ủy viên HĐQT Công ty phát biểu giới thiệu Đại biểu và Chương trình nghị sự của Đại hội )


( Ông Nguyễn Quốc Hùng - Trưởng ban kiểm soát trình bày Quy chế Đại hội, Biên bản thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội  và Báo cáo công tác của Ban kiểm soát năm 2011 )


( Ông Lê Quốc Bình - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2011 và Kế hoạch SXKD năm 2012 )


( Ông Nguyễn Thiện Dũng - Ủy viên HĐQT trình bày Báo cáo một số chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2011 )


 ( Các cổ đông của Handico6 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2011 )
( Cổ đông phát biểu ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2011 )


( Ông Lê Quốc Bình - Chủ tịch HĐQT giải đáp một số thắc mắc, kiến nghị của Cổ đông tại Đại hội )


( Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2011 )

( Ông Đặng Hải Thuần - Thư ký Đại hội đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2011 và Dự thảo Nghị quyết của Đại hội )


( Biểu quyết thông qua nội dung Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2011 và Nghị quyết Đại hội )