Thông báo về việc UBCK Nhà nước chấp thuận hồ sơ báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu

Ngày 24/8/2016, Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã có công văn chấp thuận hồ sơ báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với số lượng phát hành thành công là 6.400.000 cổ phiếu.
Công ty CP ĐT & PT nhà số 6 HN kính thông báo với các cổ đông được biết.
Trân trọng
(có công văn của UBCKNN đính kèm)

1. Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
2. Công văn của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.