Thông báo về việc thay sổ cổ phần

Căn cứ theo công văn số 53/CV-CT6 ngày 10/1/2017 của Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội về việc thay sổ cổ phần. 
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về các nội dung liên quan đến tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:
1. Hiện nay Công ty đã làm xong các thủ tục phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho các cổ đông hiện hữu. Công ty đã tiến hành ghi tăng số cổ phần và đổi mẫu sổ cổ phần cho Quý cổ đông.
2. Đề nghị các cổ đông đến Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội để tiến hành làm thủ tục đổi sổ cổ phần. Kể từ ngày 10/1/2017 sổ Cổ phần theo mẫu cũ không còn giá trị.
Mọi chi tiết liên hệ Bà Nguyễn Thị Thu Hiên - Quản lý cổ đông; Số điện thoại: 0913224195