Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty về việc chi trả cổ tức năm 2016

Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất thông qua chi trả cổ tức năm 2016
- Vốn điều lệ: 144.000.000 đồng
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ 1 cổ phiếu
- Tỷ lệ chi trả: 10%/ Vốn điều lệ
- Hình thức chi trả : Bằng tiền mặt.
- Ngày chốt danh sách cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức: 20/10/2017.
- Đối tượng chi trả: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt.
Thời gian thanh toán: 30/03/2018.

Chi tiết tại đây: Nghị quyết số 42/2016/NQ-HĐQT