Thông báo v/v: Chốt danh sách Cổ đông

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017

Chi tiết tại Thông báo số 60/2018/TB-CT6