Thông báo Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017Tài liệu Tham dự Đại hội đồng cổ đông:
1. Giấy ủy quyền
2. Chương trình Đại hội
3. Quy chế Tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên
4. Báo cáo của Tổng Giám đốc
5. Báo cáo của HĐQT
6. Báo cáo của Ban Kiểm soát
7. Báo cáo Tài chính tóm tắt
8. Dự thảo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty
9. Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty
10. Tờ trình về Tiền lương và thù lao
11. Tờ trình về việc thông qua các nội dung tại Đại hội