Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2017

Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất thông qua chi trả cổ tức năm 2017
- Vốn điều lệ: 144.000.000 đồng
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ 1 cổ phiếu
- Tỷ lệ chi trả: 15%/ Vốn điều lệ
- Hình thức chi trả : Bằng tiền mặt.
- Ngày chốt danh sách cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức: 12/07/2018.
- Đối tượng chi trả: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt.
Thời gian thanh toán: 20/07/2018.

Chi tiết tại đây: Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐQT