Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018

Sáng ngày 28 tháng 6 năm 2019, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà số 6 Hà Nội đã tổ chức thành công phiên họp thường niên Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2018.
Hội nghị thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019. 
Lắng nghe báo cáo của HĐQT Công ty về công tác quản trị và định hướng chiến lược phát triển trong thời gian tới. Đồng thời thông qua một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018, xin ý kiến về lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2019. 
Thống nhất mức chia cổ tức năm 2018 và báo cáo với Cổ đông về việc đã chuẩn bị đầy đủ cho công tác niêm yết cổ phiếu lên sàn chứng khoán vào thời điểm thích hợp.

Thông tin chi tiết tại đây:
1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông