Báo cáo thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội gửi Quý Cổ đông Báo cáo thường niên năm 2019.

Chi tiết: Báo cáo thường niên 2019