Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019

Danh sách các tài liệu sử dung trong Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2019:

1. Thông báo Mời họp ĐHĐCĐ 
2. Chương trình đại hội.
3. Dự thảo Quy chế - Tổ chức ĐHĐCĐ
4. Giấy Ủy quyền
5. Báo cáo Ban GĐ điều hành.
6. Báo cáo Kết quả HĐ của Ban kiểm soát HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020
7. Báo cáo Tổng kết của HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020
8. Tờ trình v/v thông qua các nội dung ĐHĐCĐ
9. Dự thảo quy chế Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025
10. Phiếu ứng cử thành viên ban kiểm soát
11. Phiếu ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025
12. Tờ trình v/v Bầu thành viên HĐQT, BKS HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025