ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019 NHIỆM KỲ 2020 -2025

Sáng ngày 30 tháng 6 năm 2020, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà số 6 Hà Nội đã tổ chức thành công phiên họp thường niên Đại hội Đồng cổ đông năm tài chính 2019 nhiệm kỳ 2020-2025.
 
 
Ông Bế Ngọc Long - Tổng Giám đốc báo cáo về kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020. 
Ông Lê Quốc Bình- Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ - 2020 báo cáo trước Đại hội về công tác quản lý, chỉ đạo SXKD nhiệm kỳ 2015-2020, định hướng chỉ đạo SXKD nhiệm kỳ 5 năm tới 2020 - 2025.
 
 
 
 
 
 
 
Đại hội tiến hành Bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025
-  Ông Lê Quốc Bình - Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020
-  Ông Bế Ngọc Long - Tổng Giám đốc
-  Ông Vũ Tuấn Anh - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020
-  Phạm Ngọc Chiến - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020
-  Hoàng Tuấn Anh - Trưởng nhóm đầu tư Công ty CP CK Sài Gòn - Thành viên HĐQT
 
                                                    
                                                         Các thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 2020-2025
 
Đại hội tiến hành Bầu Thành viên Ban kiểm soát HĐQT nhiệm kỳ 2020 -2025
-  Bà Nguyễn Thị Thu Hiên - Trưởng BKS HĐQT nhiệm kỳ 2015 -2020
-  Ông Trương Anh Tú - Thành viên BKS HĐQT nhiệm kỳ 2015 -2020
-  Bà Phan Thị Kim Dung - Nhân viên Phòng Hành chính
 
                                                  
                                                  Các thành viên Ban Kiểm soát HĐQT Nhiệm kỳ 2020-2025