Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng ngày 30 tháng 6 năm 2020, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà số 6 Hà Nội đã tổ chức thành công phiên họp thường niên Đại hội Đồng cổ đông năm tài chính 2019 nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Hội nghị thông qua các báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2015 - 2020, định hướng phát triển Công ty cho nhiệm kỳ mới 2020 - 2025 của HĐQT Công ty cũng như Ban lãnh đạo Công ty. 100% Cổ đông nhất trí thông qua các báo cáo và bỏ phiếu bầu các Ủy viên HĐQT, Thành viên BKS HĐQT cho nhiệm kỳ mới 2020 - 2025.

 

Thông tin chi tiết tải tại đây:

1. BBH Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2019

2. Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm tài chính 2019.