Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý I - năm 2021

Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển gửi Quý cổ đông Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý I - năm 2021 kết thúc ngày 31/03/2021.

Chi tiết tại đây:

1. Báo cáo tài chính riêng - Quý I - năm 2021

2. Báo cáo tài chính hợp nhất - Quý I - năm 2021