Dương Thị Thái Hương - kế toán trưởng - đã mua 30.000 CP HD6