Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ và các tờ trình ĐHĐCĐ năm tài chính 2021

Ngày 24.06.2022, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà nội đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung Công ty trình bày trong Đại hội. 

Nội dung chi tiết được đăng tải tại đây: BBH - Nghị quyết ĐHĐCĐ - Các tờ trình ĐHĐCĐ