Báo cáo Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 06 tháng năm 2022