Điều lệ Công ty và các Quy chế hoạt động năm 2022

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội kính gửi quý cổ đông Điều lệ công ty và các quy chế hoạt động sửa đổi đã được  Đại hội Đồng cổ đông thông qua  ngày 24.06.2022

1. Điều lệ công ty cổ phần 
2. Quy chế hoạt động của HĐQT công ty
3. Quy chế nội bộ về quản trị công ty
4. Quy chế hoạt động của BKS