CBTT QĐ bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

Kính gửi: Quý cổ đông!

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội quyết định bổ nhiệm ông Đinh Ngọc Linh - chức danh: Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Quý cổ đông xem bản chi tiết ở bên dưới đây:

CV số 02/2022/CBTT - Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty.

Tổng giám đốc Bế Ngọc Long trao quyết định bổ nhiệm cho đồng chí Đinh Ngọc Linh