Báo cáo tài chính quý 4 năm 2022

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội kính gửi quý cổ đông Báo cáo tài chính quý 4 năm 2022:

1. Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2022.

2. Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2022