Thông báo số 935/TB-VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán