HD6 Thông báo về việc Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

HD6 công bố thông báo số 80/TB-Handico6 ngày 24/07/2023 về việc Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

Chi tiết:   Tại đây