Báo cáo quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2023

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội
Kính gửi: -  UBCK Nhà nước;
                -   Sở Giao dịch Chứng khoán HN 
                -   Quý Cổ đông 
Báo cáo quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2023

Chi tiết tại đây:      18_CBTT_CT6