Báo cáo tài chính Riêng - Hợp nhất quý II/2023

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội công bố Báo cáo tài chính quý II/2023

Chi tiết tại đây:

1. Báo cáo tài chính Riêng Quý II/2023

2. Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý II/2023

3. Giải trình BCTC Riêng - Hợp nhất Quý II/2023