Thông báo số 130/2023/TB-CT6 xác nhận danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền.