Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/06/2023

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội kính gửi quý Cổ đông Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/06/2023.

1. Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/06/2023

2. Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/06/2023

3. Giải trình  BCTC Riêng 6 tháng đầu năm 2023

4. Giải trình BCTC Hợp nhất 6 tháng đầu năm 2023