CBTT Nghị Quyết HĐQT

Công ty CP ĐT&PT Nhà số 6 Hà Nội Công bố Nghị quyết số 21/2023/NQ- HĐQT về việc thông qua kết quả nộp tiền mua cổ phiếu của NLĐ tham gia đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn ESOP và phương án phân phối lại cổ phiếu do NLĐ không nộp tiền mua

Chi tiết tại đây:

Công văn số 21/CBTT-CT6