Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội công bố: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Chi tiết tại đây:

Thông báo số 137/2023/TB-HANDICO6