Công văn số : 23/CBTT-CT6 công bố Nghị quyết HĐQT

Công ty CP ĐT&PT Nhà số 6 Hà Nội Công bố Nghị quyết số 22/2023/NQ- HĐQT về việc thông qua việc sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty theo điều lệ mới, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Chi tiết tại đây:

Công văn số: 23/CBTT-CT6