Điều lệ Công ty Cổ Phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội 2023

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội kính gửi quý cổ đông Điều lệ công ty đã được Đại hội Đồng cổ đông thông qua ngày 24.06.2022. Việc sửa đổi  Điều 6 điều lệ này được thông qua theo Nghị Quyết của ĐHĐCĐ số 14/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/05/2023 và Nghị quyết của HĐQT số 22/2023/NQ-HĐQT ngày 28/08/2023.

Toàn văn Điều lệ Công ty ngày 28/08/2023