Lê Quốc Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị - đã bán 350.000 CP HD6

 Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Quốc Bình
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: HD6
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.412.392 CP (tỷ lệ 22,57%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 350.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 350.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.062.392 CP (tỷ lệ 20,25%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 29/08/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 19/09/2023.