CBTT Nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội gửi quý cổ đông kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023

Chi tiết tại đây:   02/2024/CBTT-CT6