Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất đã kiểm toán cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31/12/2023

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội kính gửi quý Cổ đông Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất đã được kiểm toán cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31/12/2023

1. Báo cáo tài chính Riêng đã kiểm toán năm 2023

2. Báo cáo tài chính Hợp nhất đã kiểm toán năm 2023

3. Giải trình BCTC Riêng năm 2023

4. Giải trình BCTC Hợp nhất năm 2023