Báo cáo thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội
Kính gửi:
     - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
     - Quý cổ đông 
 
Báo cáo thường niên năm tài chính 2023