Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà số 6 Hà Nội thông báo

Kể từ ngày 01/7/2011 tên các chức danh của Ban giám đốc công ty sẽ được thay đổi như sau:

Họ và tên

Tên chức danh cũ

Tên chức danh mới

1. Ông Lê Quốc Bình

- Giám đốc công ty

- Tổng Giám đốc công ty

2. Ông Vũ Tuấn Anh

- Phó Giám đốc công ty

- Phó Tổng Giám đốc công ty

3. Ông Nguyễn Thiện Dũng

- Phó Giám đốc công ty

- Phó Tổng Giám đốc công ty

4. Ông Đinh Ngọc Linh

- Phó Giám đốc công ty

- Phó Tổng Giám đốc công ty

 

Vậy, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà số 6 HN thông báo tới các cổ đông và khách hàng của công ty để biết và liên hệ công việc.