Lượt thăm:243675680   Đang Online: 950

Số lượt xem: 152
Gửi lúc 18:01' 21/06/2024
Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ và các báo cáo, tờ trình ĐHĐCĐ năm tài chính 2023
Ngày 20/06/2024, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 bằng hình thức họp trực tuyến và biểu quyết online.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày trong Đại hội:

-     Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc về công tác SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024.

-     Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024

-     Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024

-     Thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.

-    Thông qua Tờ trình về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023, dự kiến kế hoạch năm 2024

-     Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

-    Thông qua Tờ trình về việc thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiển soát năm 2023, dự kiến năm 2024

-     Thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.

-     Thông qua Tờ trình Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2024

-      Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Công ty của ông Hoàng Tuấn Anh. HĐQT công ty sẽ hoạt động với 04 thành viên trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025

-      Thông qua việc sửa đổi điều 26 Điều lệ Công ty, điều 24 Quy chế nội bộ về Quản trị công ty ; điều 5 Quy chế hoạt động HĐQT Công ty về các nội dung liên quan đến số lượng thành viên HĐQT.

Nội dung chi tiết được đăng tải tại đây:

-     Nghị Quyết và BBH ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023

-     Các tờ trình và Báo cáo

-     Điều lệ Công ty

-     Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty

-     Quy chế hoạt động của HĐQTCác tin khác«Quay lại

↑ Top


Video

Liên kết hữu ích

Tỷ giá ngoại tệ

MuaBán
Source vietcombank.com.vn

Quảng cáo

HANDICO6
DỰ ÁN C1 KHU ĐÔ THỊ TRUNG HOÀ NHÂN CHÍNH
DỰ ÁN C2 TRUNG HOÀ – NHÂN CHÍNH
DỰ ÁN 1152 – 1154 ĐƯỜNG LÁNG
Dự án C1
Dự án C1
Dự án C2
DỰ ÁN C2 TRUNG HOÀ – NHÂN CHÍNH
Dự án C2