Lượt thăm:243672840   Đang Online: 700

Số lượt xem: 877
Gửi lúc 14:25' 24/06/2022
[Hình ảnh] Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021

 Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2021 của Công ty được tổ chức theo hình thức trực tuyến và phát trực tiếp thông qua giao diện EzGSM vào lúc 8h35 phút đến 12h30 phút sáng cùng ngày.

Thành phần tham dự Đại hội gồm: 

         - Ông Lê Quốc Bình - Chủ tịch HĐQT Công ty

         - Ông Bế Ngọc Long - Ủy viên HĐQT - TGĐ Công ty

         - Ông Phạm Ngọc Chiến - Ủy viên HĐQT

         - Ông Hoàng Tuấn Anh - Ủy viên HĐQT

         - Bà Nguyễn Thị Thu Hiên - Trưởng ban kiểm soát

         Đến tham dự đại hội còn có sự tham gia của các ông/bà trong Hội đồng quản trị, các Phó Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, Công đoàn cùng cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội theo hình thức trực tuyến.

 Đúng 8h15 phút chương trình đại hội tiến hành trực tuyến, Ông Lê Xuân Trường - TP HCTC tiến hành giới thiệu đại biểu và thông qua chương trình đại hội.
 
Tính đến thời điểm 8h35 phút: Số lượng đại biểu tham dự là 36 đại biểu ; Số lượng đại biểu ủy quyền là 141 đại biểu
Đại diện cho 10.173.686 phiếu biểu quyết , chiếm 70,65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết và đủ điều kiện để tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021. 
        
Ông Phạm Anh Tú đã trình bày quy chế họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021. Sau đó Đại biểu có thời gian để biểu quyết lần 1 thông qua danh sách đoàn chủ tịch và chương trình Đại hội, quy chế làm việc và ban kiểm phiếu, cụ thể gồm:
Đoàn chủ tịch:
     - Ông Lê Quốc Bình - Chủ tọa
     - Ông Bế Ngọc Long - Ủy viên
     - Ông Phạm Ngọc Chiến - Ủy viên
     -  Ông Hoàng Tuấn Anh - Ủy viên
Ban thư ký: Ông Vũ Duy Bích làm thư ký đại hội
Ban kiểm phiếu đại hội gồm
     - Bà Nguyễn Thị Thu Hiên - Trưởng ban
     - Bà Phan Thị Kim Dung - Thành viên
     - Ông Trương Anh Tú - Thành viên

Sau khi hội nghị thông qua biểu quyết lần 1, Hội nghị tiến hành phần chính - Báo cáo của Ban lãnh đạo công ty, Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị.Ông Bế Ngọc Long - Ủy viên HDDQT - Tổng Giám đốc Công ty báo cáo về kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiên - Trưởng ban kiểm soát báo cáo về hoạt động của BKS trong năm 2021.

Ông Lê Quốc Bình- Chủ tọa - Chủ tịch HĐQT báo cáo trước Đại hội về hoạt động của HĐQT trong năm 2021
Ông Lê Quốc Bình trình bày trước đại hội các tờ trình: 
     - Tờ trình thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc
     - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán
     - Tờ trình thông qua Báo cáo quyết toán tiền lương Ban điều hành và thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 - dự kiến năm 2022;
     - Tờ trình thông qua thay đổi Điều lệ hoạt động, Quy chế  nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS theo pháp luật hiện hành;
     - Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2022;
     - Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong công ty;
     - Tờ trình thông qua việc Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;

Trước khi đi vào biểu quyết các nội dung chính, đại hội tiến hành thảo luận, các cổ đông tán thành và có ý kiến gửi đến BTC thông qua hình thức gửi câu hỏi trực tuyến và email. Ngay tại đại hội chủ tọa ông Lê Quốc Bình đã giải trình các ý kiến của cổ đông. 
Sau khi biểu quyết lần 2, tổ kiểm phiếu công bố kết quả bỏ phiếu điện tử lần 2. Đại hội tiến hành phần tổng kết thông qua dự thảo biên bản họp ĐHĐCĐ và dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021.      Thư ký đại hội - Ông Vũ Duy Bích lên đọc Dự thảo Biên bản hội nghị và dự thảo Nghị quyết hội nghị để đại hội tiến hành bỏ phiếu trực tuyến thông qua lần 3.
      Sau khi đại hội thông qua, chủ tọa Lê Quốc Bình thay mặt Đoàn chủ tịch gửi lời cảm ơn tới Quý cổ đông đã tham dự và có nhiều đóng góp quan trọng góp phần cho thành công của Đại hội. Nội dung Nghị quyết và Biên bản Đại hội sẽ được hoàn thiện và công bố sớm đến các cổ đông và trong thời hạn quy định. 

Các tin khác«Quay lại

↑ Top


Video

Liên kết hữu ích

Tỷ giá ngoại tệ

MuaBán
Source vietcombank.com.vn

Quảng cáo

HANDICO6
DỰ ÁN C1 KHU ĐÔ THỊ TRUNG HOÀ NHÂN CHÍNH
DỰ ÁN C2 TRUNG HOÀ – NHÂN CHÍNH
DỰ ÁN 1152 – 1154 ĐƯỜNG LÁNG
Dự án C1
Dự án C1
Dự án C2
DỰ ÁN C2 TRUNG HOÀ – NHÂN CHÍNH
Dự án C2