Lượt thăm:243675510   Đang Online: 930

Số lượt xem: 709
Gửi lúc 18:41' 19/05/2023
Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ và các báo cáo, tờ trình ĐHĐCĐ năm tài chính 2022

Ngày 19/05/2023, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 bằng hình thức họp trực tuyến và biểu quyết online.

 Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày trong Đại hội:

-     Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc về công tác SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023.

-     Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023

-     Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

-     Thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán

-    Thông qua Tờ trình về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022, dự kiến kế hoạch năm 2023

-     Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

-    Thông qua Tờ trình về việc thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiển soát năm 2022, dự kiến năm 2023

-      Thông qua Tờ trình Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2023

Nội dung chi tiết được đăng tải tại đây :  NQ, BBH, Các báo cáo và tờ trình ĐHĐCĐ

 Các tin khác«Quay lại

↑ Top


Video

Liên kết hữu ích

Tỷ giá ngoại tệ

MuaBán
Source vietcombank.com.vn

Quảng cáo

HANDICO6
DỰ ÁN C1 KHU ĐÔ THỊ TRUNG HOÀ NHÂN CHÍNH
DỰ ÁN C2 TRUNG HOÀ – NHÂN CHÍNH
DỰ ÁN 1152 – 1154 ĐƯỜNG LÁNG
Dự án C1
Dự án C1
Dự án C2
DỰ ÁN C2 TRUNG HOÀ – NHÂN CHÍNH
Dự án C2