Lượt thăm:243673550   Đang Online: 890

Số lượt xem: 8364
Gửi lúc 11:09' 13/07/2015
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2015-2020 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ SỐ 6 HN

C«ng ty cæ phÇn ®Çu t­

vµ ph¸t triÓn nhµ sè 6 hµ néi

---*---

Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

-------***-------

 

Hµ Néi, ngµy 30 th¸ng 06 n¨m 2015

 

Biªn b¶n

®¹i héi ®ång cæ ®«ng nhiÖm kú 2015-2020

C«ng ty cæ phÇn ®Çu tƯ vµ ph¸t triÓn nhµ sè 6 hµ néi

H«m nay, vµo håi 8 giê 30’ ngµy 30 th¸ng 06 n¨m 2015 t¹i Hµ Néi. C«ng ty cæ phÇn §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn nhµ sè 6 Hµ Néi tæ chøc §¹i héi ®ång cæ ®«ng nhiÖm kú 2015-2020 .

A. Thµnh phÇn tham dù vµ tÝnh hîp ph¸p , hîp lÖ cña §¹i héi.

I. Thµnh phÇn tham dù:

- Tham dù §¹i héi cã 39 cæ ®«ng vµ ®¹i diÖn cæ ®«ng ñy quyÒn, §¹i diÖn cho 7.942.059/8.000.000 cæ phÇn , chiÕm 99,27% tæng sè cæ phÇn cã quyÒn biÓu quyÕt t¹i §¹i héi.

- C¸c «ng bµ thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ (“H§QT”) nhiÖm kú 2010-2015, Ban Tæng Gi¸m ®èc, Ban kiÓm so¸t vµ c¸c c¸n bé qu¶n lý cña HANDICO6 cã mÆt tham dù.

II. TÝnh hîp ph¸p, hîp lÖ cña §¹i héi.

§¹i héi ®· nghe «ng: NguyÔn Quèc Hïng - Tr­ëng Ban kiÓm so¸t nhiÖm kú 2010-2015 b¸o c¸o vÒ sè l­îng cæ ®«ng ®­îc tham dù vµ ñy quyÒn. Tæng sè cæ phiÕu sÏ ®­îc biÓu quyÕt trong ®¹i héi. Cô thÓ:

-         Tæng sè cæ ®«ng cña HANDICO6: 165 cæ ®«ng t­¬ng øng víi 8.000.000 cæ phÇn.

-         Tæng sè cæ ®«ng vµ ®¹i diÖn ®­îc ñy quyÒn ®¨ng ký tham dù §¹i héi: 66 cæ ®«ng, ®¹i diÖn cho 8.000.000/8.000.000 cæ phÇn.

-         Tæng sè cæ ®«ng vµ ®¹i diÖn ®­îc ñy quyÒn cã mÆt tham dù §¹i héi: 39 cæ ®«ng ®¹i diÖn cho: 7.942.059 cæ phÇn chiÕm: 99,27% cæ phÇn cã quyÒn biÓu quyÕt.

-         TÊt c¶ cæ ®«ng vµ ®¹i diÖn cæ ®«ng ®Òu ®ñ t­ c¸ch tham gia ®¹i héi.

-         C¨n cø luËt doanh nghiÖp vµ ®iÒu lÖ cña C«ng ty. §¹i héi ®ång cæ ®«ng nhiÖm kú 2015-2020 cña C«ng ty cæ phÇn ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ sè 6 Hµ Néi khai m¹c lóc 8h30’ ngµy 30/6/2015 lµ hoµn toµn hîp ph¸p, hîp lÖ vµ cã ®Çy ®ñ ®iÒu kiÖn tiÕn hµnh §¹i héi theo quy ®Þnh.

B. Néi dung vµ tiÕn tr×nh §¹i héi

§¹i héi ®· tiÕn hµnh c¸c néi dung vµ tiÕn tr×nh nh­ sau:

I. Cö ®oµn chñ tÞch vµ ban th­ ký §¹i héi

Ban tæ chøc §¹i héi ®· tiÕn hµnh giíi thiÖu ®oµn chñ tÞch chñ tr× §¹i héi vµ Ban th­ ký §¹i héi.

I.1. §oµn chñ tÞch:

1.      ¤ng: Lª Quèc B×nh                          - Chñ täa

2.      ¤ng: Vò TuÊn Anh                           - ñy viªn

3.      ¤ng: NguyÔn ThiÖn Dòng              - ñy viªn

4.      ¤ng: Bïi TriÒu D­¬ng                     - ñy viªn

5.      ¤ng: §inh Ngäc Linh                      - ñy viªn

I.2. Ban th­ ký ®¹i héi:

+ ¤ng: Vò Duy BÝch                              - Tr­ëng Ban

+ Bµ   : NguyÔn ThÞ Thu Hiªn             - Uû Viªn

 

II. Th«ng qua ch­¬ng tr×nh §¹i héi vµ quy chÕ lµm viÖc cña §¹i héi:

Ban tæ chøc ®· c«ng bè ch­¬ng tr×nh, quy chÕ lµm viÖc cña §¹i héi. §¹i héi ®· biÓu quyÕt th«ng qua ch­¬ng tr×nh vµ quy chÕ cña §¹i héi b»ng thÎ biÓu quyÕt víi tû lÖ biÓu quyÕt: 100% sè cæ ®«ng cã mÆt t¹i §¹i héi th«ng qua.

III. Néi dung chÝnh cña §¹i Héi.

1.      C¸c b¸o c¸o vµ tê tr×nh tr×nh bµy trong §¹i héi :

1.1.     B¸o c¸o tæng kÕt cña H§QT nhiÖm kú 2010-2015 do «ng Lª Quèc B×nh - Chñ tÞch H§QT c«ng ty tr×nh bµy.

1.2       .  B¸o c¸o tãm t¾t mét sè chØ tiªu c¬ b¶n trong b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m 2014 vµ b¸o c¸o 5 n¨m 2010-2014 do «ng NguyÔn ThiÖn Dòng - UVH§QT - PTG§ tr×nh bµy .

1.3.     B¸o c¸o c«ng t¸c cña Ban kiÓm so¸t n¨m 2014 do «ng NguyÔn Quèc Hïng - Tr­ëng ban kiÓm so¸t tr×nh bµy.

1.4.     Tê tr×nh cña Héi ®ång qu¶n trÞ vÒ dù th¶o söa ®æi ®iÒu lÖ c«ng ty.

1.5.     Tê tr×nh vÒ viÖc t¨ng vèn ®iÒu lÖ c«ng ty.

IV. C«ng t¸c øng cö ®Ò cö vµ kÕt qu¶ bÇu cö Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Ban kiÓm so¸t nhiÖm kú 2015-2020.

1. BÇu ban kiÓm phiÕu:

Trªn c¬ së danh s¸ch nh©n sù dù kiÕn, ®oµn chñ tÞch giíi thiÖu ®Ó §¹i héi tiÕn hµnh biÓu quyÕt bÇu Ban kiÓm phiÕu b»ng thÎ biÓu quyÕt. KÕt qu¶: 100 % cæ ®«ng cã quyÒn biÓu quyÕt t¹i §¹i héi th«ng qua danh s¸ch Ban kiÓm phiÕu gåm:

+ ¤ng: T¹ V¨n TuÊn                              - Tr­ëng ban

+ ¤ng: NguyÔn S«ng Lam                    - ñy viªn

+ Bµ: Phan ThÞ Kim Dung                     - ñy viªn

2.  C¬ cÊu vµ sè l­îng bÇu vµo Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Ban kiÓm so¸t nhiÖm kú 2015-2020:

2.1 §¹i héi biÓu quyÕt b»ng thÎ biÓu quyÕt sè l­îng thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ lµ: 5 ng­êi, sè l­îng thµnh viªn Ban kiÓm so¸t : 3 ng­êi, kÕt qu¶:

-   Sè phiÕu biÓu quyÕt ®ång ý lµ: 7.942. 059 cæ phÇn, chiÕm tû lÖ: 100 %

-   Sè phiÕu biÓu quyÕt kh«ng ®ång ý lµ: Kh«ng, chiÕm tû lÖ: 0,0 %.

-   ý kiÕn kh¸c: Kh«ng, chiÕm tû lÖ: 0,0 %

2.2. øng cö :

        Kh«ng cã ng­êi øng cö vµo Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Ban kiÓm so¸t.

2.3. §Ò cö vµo H§QT: Sau khi kiÓm tra tÝnh hîp ph¸p cña c¸c nhãm cæ ®«ng cã sè cæ phÇn tèi thiÓu 10% cã quyÒn biÓu quyÕt t¹i c¸c giÊy ®Ò cö Ban tæ chøc tæng kÕt ®­îc c¸c «ng sau ®©y vµo danh s¸ch ®Ò cö ®Ó bÇu vµo H§QT nhiÖm kú 2015-2020.

+ ¤ng: Lª Quèc B×nh - víi sè CP ®Ò cö lµ 1.200.000 CP chiÕm tû lÖ 15%

+ ¤ng: Vò TuÊn Anh - víi sè CP ®Ò cö lµ 971.116 CP chiÕm tû lÖ 12,14%

+ ¤ng: Ph¹m Ngäc ChiÕn-víi sè CP ®Ò cö lµ 995.038 CP chiÕm tû lÖ 12,44%

+ ¤ng: TrÞnh V¨n §Þnh -víi sè CP ®Ò cö lµ 800.000 CP chiÕm tû lÖ 10,00%

+ ¤ng: NguyÔn Träng B»ng-víi sè CP ®Ò cö lµ 1.366.803 CP chiÕm tû lÖ 17,09%

2.4.        KÕt qu¶ bÇu cö H§QT nh­ sau: §¹i héi ®· tiÕn hµnh bá phiÕu kÝn bÇu H§QT theo nguyªn t¾c céng dån. KÕt qu¶ bÇu cö cô thÓ:

                - Tæng sè cæ phiÕu cã quyÒn biÓu quyÕt vµ uû quyÒn cã mÆt t¹i §¹i héi: 7.942.059 cæ phÇn.

- Sè phiÕu hîp lÖ: 39

- Sè phiÕu kh«ng hîp lÖ: 0,0

- Sè phiÕu cã quyÒn biÓu quyÕt hîp lÖ ®· bÇu cho mçi ®Ò cö viªn vµo H§QT nh­ sau:

+ ¤ng

Lª Quèc B×nh

1.945.396

CP

§¹t

24,24

%

+ ¤ng

Vò TuÊn Anh

2.089.177

CP

§¹t

26,29

%

+ ¤ng

Ph¹m Ngäc ChiÕn

1.298.749

CP

§¹t

16,48

%

+ ¤ng

TrÞnh V¨n §Þnh

1.337.641

CP

§¹t

16,83

%

+ ¤ng

NguyÔn Träng B»ng

1.271.098

CP

§¹t

16,16

%

2.5. §Ò cö vµo Ban kiÓm so¸t: Sau khi kiÓm tra tÝnh hîp ph¸p cña c¸c nhãm cæ ®«ng cã sè cæ phÇn tèi thiÓu 10% cã quyÒn biÓu quyÕt t¹i c¸c giÊy ®Ò cö Ban tæ chøc tæng kÕt ®­îc c¸c «ng(bµ) sau ®©y vµo danh s¸ch ®Ò cö ®Ó bÇu vµo Ban kiÓm so¸t nhiÖm kú 2015-2020.

+ Bµ: NguyÔn ThÞ Thu Hiªn-víi sè CP ®Ò cö 918.542 chiÕm tû lÖ 11,48%

+ ¤ng: Ph¹m Anh Tó- víi sè CP ®Ò cö 800.000 CP chiÕm tû lÖ 10%

+ Bµ: NguyÔn ThÞ Thanh- víi sè CP ®Ò cö 800.000 CP chiÕm tû lÖ 10%

2.6.     KÕt qu¶ bÇu cö BKS nh­ sau: §¹i héi ®· tiÕn hµnh bá phiÕu kÝn theo nguyªn t¾c céng dån bÇu BKS. KÕt qu¶ bÇu cö cô thÓ nh­ sau:

                - Tæng sè cæ phÇn cã quyÒn biÓu quyÕt vµ uû quyÒn cã mÆt t¹i §H héi: 7.942.059 cæ phÇn

            - Sè phiÕu hîp lÖ: 37

            - Sè phiÕu kh«ng hîp lÖ: 02

            - Sè phiÕu cã quyÒn biÓu quyÕt hîp lÖ ®· bÇu cho mçi ®Ò cö viªn vµo Ban kiÓm so¸t nh­ sau:

+ Bµ

NguyÔn ThÞ Thu Hiªn

2.913.397

CP

§¹t

36,68

%

+ ¤ng

Ph¹m Anh Tó

2.375.944

CP

§¹t

29,92

%

+ Bµ 

NguyÔn ThÞ Thanh

2.562.716

CP

§¹t

32,27

%

V. Th¶o luËn vµ th«ng qua néi dung c¸c b¸o c¸o vµ tê tr×nh:

Đại hội đã tiến hành thảo luận nội dung các báo cáo và tờ trình. Các cổ đông có mặt tại đại hội đều có chung ý kiến nhất trí với nội dung các báo cáo của HĐQT công ty, nhất trí với phương án dự kiến phân chia lợi nhuận năm 2014 và 2015. Ngoài ra các cổ đông không còn ý kiến khác.

VI. BiÓu quyÕt t¹i §¹i héi

Trªn c¬ së c¸c néi dung, vÊn ®Ò ®­îc tr×nh bµy t¹i §¹i héi, tiÕp thu chän läc c¸c ý kiÕn th¶o luËn t¹i §¹i héi, §¹i héi ®· tiÕn hµnh biÓu quyÕt b»ng h×nh thøc thÎ biÓu quyÕt víi kÕt qu¶ cô thÓ nh­ sau:

1.   Th«ng qua b¸o c¸o tæng kÕt cña H§QT nhiÖm kú 2010-2015.

-   Sè phiÕu biÓu quyÕt ®ång ý lµ: 7.942.059 cæ phÇn, chiÕm tû lÖ 100 %

-   Sè phiÕu biÓu quyÕt kh«ng ®ång ý lµ: Kh«ng, chiÕm tû lÖ: 0,0 %.

-   ý kiÕn kh¸c : Kh«ng, chiÕm tû lÖ 0,0 %

2.   Th«ng qua B¸o c¸o mét sè chØ tiªu c¬ b¶n trong b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m 2014  vµ b¸o c¸o 5 n¨m 2010-2014.

-   Sè phiÕu biÓu quyÕt ®ång ý lµ: 7.942.059 cæ phÇn, chiÕm tû lÖ 100 %

-   Sè phiÕu biÓu quyÕt kh«ng ®ång ý lµ: Kh«ng, chiÕm tû lÖ: 0,0 %.

-   ý kiÕn kh¸c : Kh«ng, chiÕm tû lÖ 0,0 %

3.   Th«ng qua B¸o c¸o ho¹t ®éng cña Ban KiÓm so¸t :

-   Sè phiÕu biÓu quyÕt ®ång ý lµ: 7.942.059 cæ phÇn, chiÕm tû lÖ 100 %

-   Sè phiÕu biÓu quyÕt kh«ng ®ång ý lµ: Kh«ng, chiÕm tû lÖ: 0,0 %.

-   ý kiÕn kh¸c : Kh«ng, chiÕm tû lÖ 0,0 %

4.      Th«ng qua c¸c néi dung t¹i tê tr×nh cña H§QT vÒ söa ®æi ®iÒu lÖ theo luËt doanh nghiÖp sè 68/2014:

-   Sè phiÕu biÓu quyÕt ®ång ý lµ: 7.942.059 cæ phÇn, chiÕm tû lÖ : 100 %

-   Sè phiÕu biÓu quyÕt kh«ng ®ång ý lµ: Kh«ng, chiÕm tû lÖ: 0,0 %.

-   ý kiÕn kh¸c : Kh«ng, chiÕm tû lÖ 0,0 %

5.   Th«ng qua c¸c néi dung t¹i tê tr×nh cña H§QT vÒ t¨ng vèn ®iÒu lÖ c«ng ty :

5.1.Phương án phát hành:

§        Số lượng phát hành: 16.400.000 cổ phần

§        Tỷ lệ số cổ phần phát hành thêm/Tổng số cổ phần hiện có: 205%

§        Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông

§        Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần

§        Thời gian dự kiến phát hành: Quý III năm 2015

Trong đó :

5.1.1.              Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:

-         Tỷ lệ thực hiện:1:0,8 (Mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 0,8 cổ phiếu mới),

-         Số lượng cổ phiếu phát hành: 6.400.000 cổ phần.

-         Hạn chế chuyển nhượng: Không bị hạn chế chuyển nhượng.

-         Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu được từ bán cổ phiếu lẻ sẽ được trả cho cổ đông sở hữu cổ phiếu có phần lẻ thập phân.

-         Nguồn thực hiện:  + Thặng dư vốn cổ phần

                                       + Quỹ dự phòng tài chính và quỹ đầu tư phát triển .

5.1.2.              Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược

-         Số lượng phát hành: 10.000.000 cổ phần

-         Phương thức chào bán: Chào bán riêng lẻ  (Dưới 100 nhà đầu tư) cho các cổ đông chiến lược

-         Giá phát hành: Thỏa thuận và không thấp hơn 10.000 đồng

-         Hạn chế chuyển nhượng: 1 năm kể từ ngày nhận được chấp thuận báo cáo kết quả phát hành của Ủy ban chứng khoán nhà nước.

5.2.                 Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Tổng số tiền dự kiến phát hành: 100.000.000.000 đồng, trong đó:

Nguồn thu

Giá trị dự kiến ( Đồng )

Phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược

100.000.000.000

Tổng cộng

100.000.000.000

Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

        - Đầu tư vào các dự án mà Công ty đang triển khai;

        - Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT quyết định chi tiết và cụ thể về mục đích sử dụng vốn.

5.3.                 Sửa đổi điều lệ Công ty, thay đổi đăng ký kinh doanh

5.4.                 Ủy quyền cho HĐQT

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ này:

-         Lựa chọn tổ chức tư vấn và lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành sao cho có lợi nhất cho cổ đông và Công ty;

-         Lựa chọn đối tượng phân phối cổ phiếu lẻ trong phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu;

-         Toàn quyền quyết định lựa chọn đối tác chiến lược và giá chào bán cho đợt phát hành riêng lẻ và không thấp hơn 10.000 đồng/cp

-         Quyết định xử lý số lượng cổ phiếu dôi dư do đối tác không mua hết và số lượng thực tế phát hành cho đối tác chiến lược;

-         Thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ của Công ty theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

-         Thực hiện sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty cho  phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

-   Sè phiÕu biÓu quyÕt ®ång ý lµ: 7.942.059 cæ phÇn, chiÕm tû lÖ: 100 %

-   Sè phiÕu biÓu quyÕt kh«ng ®ång ý lµ: Kh«ng , chiÕm tû lÖ: 0,0 %.

-   ý kiÕn kh¸c: Kh«ng, chiÕm tû lÖ 0,0 %

6. §¹i héi kiÕn nghÞ vµ th«ng qua viÖc møc chia cæ tøc n¨m 20154 vµ 2015 kh«ng d­íi 40% trªn vèn ®iÒu lÖ 80 tû vµ giao cho H§QT c¨n cø kÕt qu¶ SXKD ®Ó thùc hiÖn.

-   Sè phiÕu biÓu quyÕt ®ång ý lµ: 7.942.059 cæ phÇn, chiÕm tû lÖ: 100 %

-   Sè phiÕu biÓu quyÕt kh«ng ®ång ý lµ: Kh«ng, chiÕm tû lÖ: 0,0 %.

-   ý kiÕn kh¸c: Kh«ng, chiÕm tû lÖ 0,0 %

7. Nội dung khác ngoài chương trình nghị sự đã được thông qua:

Không có.

Biªn b¶n ®­îc lËp vµo håi 12 giê 00, ngµy 30 th¸ng 6 n¨m 2015 ngay sau khi §¹i héi ®ång cæ ®«ng nhiÖm kú 2015-2020 cña C«ng ty cæ phÇn ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ sè 6 Hµ Néi kÕt thóc .

Biªn b¶n nµy ®· ®­îc ®äc tr­íc toµn thÓ §¹i héi vµ ®­îc §¹i héi ®ång cæ ®«ng biÓu quyÕt b»ng ThÎ biÓu quyÕt víi kÕt qu¶: 100 % sè cæ phÇn cã quyÒn biÓu quyÕt cã mÆt t¹i §¹i héi th«ng qua.

 

 

Thư

 

(Đã ký)

 

Vũ Duy Bích     Nguyễn Thị Thu Hiên

Chủ tọa

 

(Đã ký)

 

Lê Quốc Bình

 

 

Mét sè h×nh anh buæi häp ®¹i héi cæ ®«ng 2015:

 

 

 

 


Các tin khác«Quay lại

↑ Top


Video

Liên kết hữu ích

Tỷ giá ngoại tệ

MuaBán
Source vietcombank.com.vn

Quảng cáo

HANDICO6
DỰ ÁN C1 KHU ĐÔ THỊ TRUNG HOÀ NHÂN CHÍNH
DỰ ÁN C2 TRUNG HOÀ – NHÂN CHÍNH
DỰ ÁN 1152 – 1154 ĐƯỜNG LÁNG
Dự án C1
Dự án C1
Dự án C2
DỰ ÁN C2 TRUNG HOÀ – NHÂN CHÍNH
Dự án C2