Lượt thăm:232438450   Đang Online: 870

Cổ đông » Thông báo »


Số lượt xem: 38560
Gửi lúc 09:54' 19/09/2017
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông: Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT VÀ PT NHÀ SỐ 6 HÀ NỘI

(V/v Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội khóa 11 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà số 6 Hà Nội ngày 30/6/2015;

Căn cứ Tờ trình số 31/TTr-HĐQT-CT6 ký ngày 12 tháng 7 năm 2017 về việc xin lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết xin ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2017 số 35/BB-ĐHĐCĐ ngày 10/08/2017,

 

QUYẾT NGHỊ

 

Điều 1: HĐQT Công ty thống nhất quyết nghị các nội dung sau:

1.       Đối với thù lao của Hội đồng quản trị:

a.               Nếu đạt kế hoạch lợi nhuận với mức chia cổ tức từ 10 – 12%:

-                Chủ tịch HĐQT chuyên trách: Bằng mức lương TGĐ+30% lương TGĐ

-                Phó chủ tịch HĐQT chuyên trách: Bằng lương bình quân của Phó TGĐ

-                Các thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/ tháng

b.   Nếu vượt mức kế hoạch lợi nhuận với mức chia cổ tức > 10 – 12% thì HĐQT được hưởng thêm 3% lợi nhuận sau thuế của phần lãi tăng thêm. Nếu kế hoạch lợi nhuận với mức chia cổ tức bị giảm < 10 – 12% thì HĐQT bị giảm trừ 3% lợi nhuận sau thuế của phần bị giảm tương ứng với hệ số như sau:

Chức danh

Hệ số

Chủ tịch HĐQT

1.5

Phó chủ tịch HĐQT

1.2

Các UV HĐQT

1.0

 

2.       Đối với thù lao của Ban kiểm soát:

a.   Nếu đạt kế hoạch lợi nhuận với mức chia cổ tức từ 10 – 12%:

-       Trưởng ban kiểm soát: Bằng 80% thù lao của UV HĐQT: 2.400.000 đồng/ tháng

-       Ủy viên Ban kiểm soát: Bằng 40% thù lao của UV HĐQT: 1.200.000 đồng/ tháng

b.  Nếu vượt mức kế hoạch lợi nhuận với mức chia cổ tức > 10 – 12% thì BKS được hưởng thêm 2% lợi nhuận sau thuế của phần lãi tăng thêm. Nếu kế hoạch lợi nhuận với mức chia cổ tức bị giảm < 10 – 12% thì BKS bị giảm trừ 2% lợi nhuận sau thuế của phần bị giảm tương ứng với hệ số như sau:

Chức danh

Hệ số

Trưởng ban

1.5

Ủy viên

1.0

3.   Đối với thù lao của người Quản lý cổ đông và Thư ký HĐQT:

-       Người quản lý cổ đông: Bằng mức thù lao của Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/ tháng

-       Thư ký HĐQT: Bằng 20% mức thù lao của Thành viên HĐQT: 600.000 đồng/ tháng

4.   Cách thức chi trả:

Hàng tháng, Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát, Thành viên Ban kiểm soát, Người quản lý cổ đông, Thư ký HĐQT được tạm ứng bằng 80% mức thù lao theo kế hoạch xây dựng. Số 20% còn lại được quyết toán và chi trả khi có Báo cáo kiểm toán.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện từ ngày 01/9/2017.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

 Nơi nhận:                                                                                            CHỦ TỊCH HĐQT

- Như điều 2;

- Lưu HCTC.

                                                                               Lê Quốc Bình

 

 

 Tải file tại đây: Nghị quyết số 36/2017/NQ-ĐHĐCĐCác tin khác«Quay lại

↑ Top


Video

Liên kết hữu ích

Tỷ giá ngoại tệ

MuaBán
Source vietcombank.com.vn

Quảng cáo

HANDICO6
DỰ ÁN C1 KHU ĐÔ THỊ TRUNG HOÀ NHÂN CHÍNH
DỰ ÁN C2 TRUNG HOÀ – NHÂN CHÍNH
DỰ ÁN 1152 – 1154 ĐƯỜNG LÁNG
Dự án C1
Dự án C1
Dự án C2
DỰ ÁN C2 TRUNG HOÀ – NHÂN CHÍNH
Dự án C2